• +355689046308
 • shoqatakonsumatori@gmail.com

Financa

Financa (projektet)

 • Gjatë vitit 1993, SHKSH është financuar nga U.K.
 • Për organizimin e studimit mbi: “Njohjen e Ligjeve”
 • Në vitet 1993-1994 SHKSH përsëri u financua nga U.K me shumën prej për pajisjet e zyrës.
 • Në vitet 1994-1995 SHKSH financohet nga WEST.M.D. Partner-Ship, Tacis –Demokraci.
 • Në vitet 1996-1998, SHKSH financohet nga Partner-Ship, Tacis-Demokraci, Now-How Fond, USAJDI (ORT)
 • Në vitet 1999-2000, SHKSH u financua nga Now-How-Fond dhe D.F.I.D
 • Në vitet 2001-2002, SHKSH u financua nga SNV
 • Në vitet 2003-2004, SHKSH u financua nga SNV për edukimin qytetar për të paguar taksat
 • Në vitin 2005 -2006, SHKSH ka marrë projektin nga Ambasada Angleze-Ausraliane për ricilkimin e plastifikimin.
 • Në vitin 2006, është financuar nga B.E
 • Në vitin 2006, GTZ-ja ka financuar projektin (ka paguar dy punonjës për 6 muaj dhe ka rikonstruktuar zyrën e këshillimit, menaxhuar nga vetë ajo).
 • Cards/1,Cards/2,Cards/3,Cards/4,Cards/5,Cards/6, kanë financuar, në trajnime për stafin.
 • Në vitin e 2010 Trajnime me pjesëmarrjen e UNDP për sektore të vecantë si: Uji dhe energjia.

Shoqata është mbështetur për vitin 2010 nga:

 1. Kuotat e anëtarësisë së rregullt
 2. Kuotat nga anëtarët e rinj
 3. Nga Fotokopja dhe shërbime të tjera

Mbështetjet e çdo veprim tjetër është ne përputhje me Statutin e SHKSH-së (SHKSH),CI, me ligjet e OJF-ve, si dhe Ligjin e Mbrojtjes së Konsumatorit.

 1. Regular membership fee
 2. Quotes from new members
 3. By photocopy and other services

All funds, supports, and any other action is in accordance with the Charter of SHKSH (ACA), CI, with the Laws of NGO-s, and Protection Consumer Law.