• +355689046308
 • shoqatakonsumatori@gmail.com

Organizimi

 

Të drejtat e konsumatorit Shqiptar

Sipas Ligjit Nr. 9902 datë 17.4.2008, neni 4. Të drejtat bazë të konsumatorëve shqiptarë janë:

 • e drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës
 • e drejta e mbrojtjes së interesave ekonomike
 • e drejta për t’u ankuar
 • e drejta për t’u dëmshpërblyer (kërkuar kompensim)
 • e drejta për edukim
 • e drejta për të marrë informacion
 • e drejta e përdorimit (për të patur akses në shërbimet publike)
 • e drejta e mbrojtjes ligjore
 • e drejta për t’u organizuar në shoqata ose unione që synojnë mbrojtjen e interesave të konsumatorit në organe vendim-marrëse.

Mbështetja ligjore

 1. Shoqata zhvillon veprimtarinë e saj në bazë të:
 2. Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sikurse është përcaktuar në nenin 19 të Statutit të SHKSH-së.
 3. Ligji nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse”
 4. Statuti i Shoqatës së Konsumatorit
 5. Ligji i ri “Për Mbrojtjen e Konsumatorit” nr, 9902, datë 17.04.2008.
 6. Ligji i Ushqimit nr, 9863, datë 28.01.2008
 7. Ligji i Shërbimit Veterinar
 8. Ligji për Ujrat
 9. Ligji për Ushqimin e blektorisë
 10. Ligji për Alkoolin
 11. Ligji për Tregtinë, Kodin tregtar, Kodin Doganor, Kodin Civil
 12. Ligji i Inspektoriatit Sanitar Shtetëror
 13. Ligji për Urbanistikën
 14. Ligji për Barnat Mjeksore
 15. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit
 16. Kodexi Alimentar! – i pa përfunduar
 17. Ligji Antiduhan
 18. Ligji i Termo-Hidroizolimit
 19. Ligji i Sektorit të Energjitikës
 20. Ligji i Telekomunikacionit
 21. Ligji për Pushtetin Lokal dhe emergjencat civile

 •  

 

Pjesë nga: Statuti i “Shoqatës së Konsumatorit Shqiptar”

*** Neni 1 : Shoqata është një organizatë jofitimprurëse në formën ligjore të “Shoqatës” dhe përbëhet nga një bashkim vullnetar i blerësve dhe përdoruesve të mallrave dhe shërbimeve shqiptare apo të huaja. *** Neni 3 : Qëllimi i Shoqatës është mbrojtja e konsumatorit, si dhe të edukojë qytetarët me normat ligjore ku të mbrohen dhe të realizohen të drejtat dhe interesat e tyre. *** Neni 4 : 4.1. Objekti i Shoqatës, të bëjë të njohura tek qytetarët të drejtat e konsumatorëve nga OKB dhe Konsumatorit Ndërkombëtar (CI), të drejtat e konsumatorit sipas ligjeve që mbrojnë konsumatorin si dhe të akteve nën/ligjorë. Per t’i bërë ato të vëtëdijshëm për mbrojtjen në rrugë ligjore të interesave të tyre. *** Neni 4 : 4.3 Në bazë të ankesave shoqata mbron interesat social- ekonomike në çdo fushë të interesave të tyre. *** Neni 4 : 4.4. Shoqata informon, këshillon, edukon, konsumatorët në përshtatje me nevojat e tyre, trajnon persona fizikë dhe juridikë që ofrojnë mallra dhe shërbime, që respektojnë standartet, ligjet konform marrëveshjeve të dy palëve. *** Neni 4 : 4.5. Sa herë që cënohen të drejtat e konsumatorit nga tregu, shoqata informon organet shtetërore përkatëse dhe kërkon ndërhyrjen e tyre për zbatimin e ligjeve në favor të konsumatorëve. *** Neni 5.6 : Shoqata merr në mbrojtje persona fizikë apo juridikë, të cilët janë apo nuk janë antarët e shoqatës, por si konsumatorë kërkojnë mbrojtjen e saj. *** Neni 6 : Ndalimi i shpërndarjes së fitimeve Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit, ose e përfitimit financiar dhe materiale nga të ardhurat dhe fitimet e shoqatës prej personave që janë subjekte të statutit ose aktit themelues, përveç detyrimeve të formës së pagesave nga kontrata e punës. *** Neni 7 Kohëzgjatja, Shoqata ushtron aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar. *** Neni 8 : Organet Drejtuese

 • Asambleja si organ vendimmarrës
 • Komiteti Drejtues zgjidhet nga Asambleja,
 • Kryetari, Sekretari i Përgjithshëm